terms_en.html Lietošanas Noteikumi — SwipeGateway.com

Lietošanas Noteikumi


1. Ievads

Swipe komanda uzskata, ka uzņēmumiem ir jāpārtrauc krāt parādus un jāsāk plānot efektīva naudas plūsma, koncentrējoties uz izaugsmi. Tāpēc mēs esam izstrādājuši Swipe — mākonī izvietotu programmatūru, kas nodrošinās Jums piekļuvi spēcīgiem rīkiem, kuri paaugstinās Jūsu biznesa apgrozījumu.

Šie noteikumi (turpmāk tekstā — “Noteikumi”) nosaka attiecības starp Swipe sistēmā reģistrētu personu (turpmāk tekstā — “Tirgotājs” vai “Jūs”) un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Swipe”, kas reģistrēta Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 40103999137 (turpmāk tekstā — “Swipe”, “mēs”, “mums” “mūs” vai “mūsu”).

Mēs centāmies sastādīt šos Noteikumus pēc iespējas kodolīgi un precīzi. Ja tomēr Jums rodas jautājumi vai šaubas, vai arī Jūs vēlaties labāk izprast Swipe darbību, lūdzam sazināties ar mums.

Šie Noteikumi stājas spēkā ar brīdi, kad Tirgotājs ir reģistrējies vai iesniedzis pieteikumu Swipe sistēmā.

Ja Swipe un Tirgotājs nav rakstiski vienojušies citādi, šie Noteikumi veido galīgo saistošo līgumu starp Swipe un Tirgotāju.

2. Swipe serviss

Swipe nodrošinātais pakalpojums ir maksājumu vārteja un rēķinu veidošanas programmatūra (turpmāk tekstā — “Swipe serviss” vai “Serviss”), izmantojot Swipe izstrādātu un uzturētu sistēmu (turpmāk tekstā — “Sistēma”), kurai var piekļūt domēnos https://swipegateway.com un https://swipe.lv vai izmantojot lietojumprogrammas saskarni, kas ir aprakstīta un tiek atjaunināta šeit: https://swipegateway.com/api.

Swipe sistēmai ir divi piekļuves līmeņi.

 1. Neverificēts konts

Lietojot neverificētu kontu, Tirgotājs Swipe sistēmu var izmantot tikai, lai nosūtītu klientiem rēķinus pa e-pastu vai citiem saziņas kanāliem un veiktu tiešsaistes maksājumus testa režīmā. Lai saņemtu piekļuvi neverificētam kontam, Tirgotājam ir jāpiereģistrējas un jāiziet konta verifikācija. Jūs varat iepazīties ar reģistrācijai nepieciešamo informāciju un reģistrēties, izmantojot šo saiti: https://swipegateway.com/en/merchant/signup/.

 1. Verificēts konts

Izmantojot verificētu kontu, Tirgotājs var nosūtīt rēķinus klientiem, t.sk nosūtīt rēķinus uz klientu mobilajiem tālruņiem ar īsziņu palīdzību, un izmantot Swipe kā vārteju maksājumu pieņemšanai no Visa un MasterCard (abas turpmāk tekstā — “Starptautiskās maksājumu sistēmas”) par rēķiniem, tīmekļa vietnēs, mobilajās lietojumprogrammās un izmantojot citus servisus.

2.1. Verifikācijas process

Lai saņemtu verifikāciju, Tirgotājam jāiesniedz pieteikums. To var izdarīt divos veidos: aizpildot pieteikuma veidlapu tiešsaistē vai pieprasot, lai Swipe darbinieks aizpilda pieteikuma veidlapu Jūsu vietā. Abos gadījumos pieteikuma veidlapu jebkurā laikā var atrast, izmantojot šo saiti: https://applications.swipegateway.com.

Swipe menedžeri var ar Jums sazināties, ja banka vai cita finanšu iestāde, kas apstrādā kredītkaršu vai debetkaršu maksājumus Tirgotāja vārdā (turpmāk tekstā — “Ekvaiers”), pieprasa papildinformāciju. Pēc pieteikuma apstiprināšanas Jūs saņemsiet paziņojumu par Ekvaiera piedāvājumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka katram Ekvaieram ir savi pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi, tāpēc pievērsiet īpašu uzmanību ekvairinga līgumam un tā noteikumiem.

2.2. Verifikācijas depozīts

Lai pabeigtu verifikācijas procesu, Tirgotājam ir jāiemaksā Swipe verifikācijas depozīts (turpmāk tekstā — “Verifikācijas depozīts”) šādā apmērā:

 1. 1,00 EUR (viens eiro), ja izvēlaties aizpildīt pieteikuma veidlapu bez palīdzības;
 2. 25,00 EUR (divdesmit pieci eiro), ja pieprasāt, lai Swipe darbinieks aizpildītu pieteikuma veidlapu Jūsu vietā.

Tirgotājs saņem rekvizītus Verifikācijas depozīta samaksai pēc pieteikuma veidlapas aizpildīšanas. Verifikācijas procesu nevar pabeigt, kamēr Tirgotājs nav samaksājis Verifikācijas depozītu pilnā apmērā. Ja Tirgotājs nesamaksā Verifikācijas depozītu 30 dienu laikā kopš pieteikuma veidlapas aizpildīšanas, Tirgotāja pieteikums ir uzskatāms par anulētu.

Verifikācijas depozīts tiek atgriezts Tirgotājam, iestājoties šādiem apstākļiem:

 1. viena eiro depozīts Tirgotājam tiek atgriezts, kad Tirgotājs veic pirmo līdzekļu pārskaitījumu no Swipe;
 2. divdesmit piecu eiro depozīts Tirgotājam tiek atgriezts pēc tam, kad Tirgotāja apgrozījums Swipe sistēmas ietvaros sasniedz 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti eiro).

Ja iepriekš minētie nosacījumi netiek izpildīti viena gada laikā, kopš Tirgotājs ir iesniedzis pieteikumu, Tirgotājs zaudē Verifikācijas depozītu, un Swipe to neatmaksā.

3. Pušu pienākumi, tiesības un saistības

Pakalpojuma sniegšanā Tirgotājam var būt iesaistītas dažādas puses. Kamēr Jūsu konts nav verificēts un Jūs izmantojat Swipe tikai rēķinu izrakstīšanai un testa maksājumu veikšanai integrācijas procesa laikā, šis process ietver tikai Jūs un Swipe. Kad Jūs sākat izmantot Swipe kā vārteju maksājumu pieņemšanai no Starptautiskajām maksājumu sistēmām, izmantojot verificētu kontu, tiek iesaistītas citas puses, proti, Ekvaiers un persona, kura veic maksājumu kā privātpersona vai tās organizācijas vārdā, kuru šī persona pārstāv (turpmāk tekstā — “Maksātājs”).

Tālāk mēs sīkāk norādīsim iesaistīto pušu pienākumus, tiesības un saistības.

3.1. Swipe

Swipe galvenais pienākums ir sniegt Servisu Tirgotājam, nodrošināt Sistēmas darbību, atbalstīt Tirgotājus, kā arī palīdzēt viņiem izveidot un uzturēt sadarbību ar Ekvaieriem. Ja Tirgotājs ir pieteicies verificēta konta saņemšanai un kāds no Ekvaieriem ir apstiprinājis pieteikumu, Swipe paplašinās Jums pieejamo funkcionalitāti, lai Jūs varētu pieņemt tiešsaistes maksājumus. Citiem vārdiem sakot, Swipe kļūs par saskarni un pārvaldības rīku Jūsu e-komercijas Tirgotāja kontam, kuru būs atvēris attiecīgais Ekvaiers.

Lai nodrošinātu Servisu un izpildītu pienākumus pret jebkuru iesaistīto pusi, Swipe ir tiesības:

 1. sazināties ar Jums pa e-pastu un tālruni, izmantojot Jūsu kontā un pieteikuma veidlapā norādīto kontaktinformāciju, lai sniegtu Jums atbalstu, piegādātu paziņojumus no Sistēmas un mārketinga materiālus, kā arī pastāvīgi informētu par Servisa atjauninājumiem;
 2. pieprasīt Tirgotājam apliecināt izrakstītā rēķina vai apstrādātās transakcijas pamatojumu, nodrošinot attiecīgus dokumentus un detalizētus skaidrojumus;
 3. pieprasīt verificētam Tirgotājam izvietot Swipe simbolu tīmekļa vietnēs (ja tirgotājam tādas ir), lai ievērotu Starptautisko maksājumu sistēmu noteikumus;
 4. pieprasīt Maksātājam sniegt papildinformāciju, tostarp Maksātāja personas datus;
 5. kopīgot Jūsu pieteikuma informāciju ar Jums piemērotāko Ekvaieru atbilstoši datiem, ko norādījāt pieteikumā, Ekvaiera pieprasītajā apjomā, lai novērtētu Jūsu atbilstību konkrēta Ekvaiera prasībām;
 6. kopīgot Jūsu pieteikuma informāciju ar citiem Ekvaieriem, kurus varētu interesēt maksājumu pakalpojumu sniegšana Tirgotājam (tādā apmērā, kāds ir nepieciešams, lai novērtētu Jūsu atbilstību konkrēta Ekvaiera prasībām), ja iepriekš izvēlēts Ekvaiers atsakās sniegt pakalpojumus attiecīgajam Tirgotājam;
 7. pieprasīt Tirgotājam sniegt papildinformāciju jebkurā laikā, ja šādu papildinformāciju: i) ir pieprasījušas valsts vai uzraudzības institūcijas vai iestādes saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem; ii) ir pieprasījis Jūsu Ekvaiers; iii) ja tā ir nepieciešama Swipe iekšējām atbilstības vai riska pārvaldības procedūrām. Ja Jūs nesniedzat pieprasīto informāciju, Swipe ir tiesības pārtraukt Servisa sniegšanu Tirgotājam un bloķēt Tirgotāja piekļuvi Sistēmai bez iepriekšēja paziņojuma. Swipe neuzņemas atbildību par sekām, kas izriet no Servisa sniegšanas pārtraukšanas un/vai Swipe sistēmas piekļuves bloķēšanas;
 8. ja attiecīgās ieņēmumu vai nodokļu iestādes pieprasa, sniegt tām informāciju par maksājumu karšu transakcijām, kuras Swipe ir apstrādājis Jūsu vārdā, tādā apmērā, kādā to pieprasa piemērojamie normatīvie akti;
 9. daļēji vai pilnībā atteikties sniegt Servisu Tirgotājam, ja Tirgotājs reģistrācijas un/vai verifikācijas procesa laikā ir sniedzis neprecīzus vai nepatiesus datus vai arī norādītie dati ir kļuvuši nederīgi;
 10. daļēji vai pilnībā atteikties sniegt Servisu Tirgotājam, ja Swipe uzskata, ka Tirgotāja darbība pārkāpj šos Noteikumus, vai pastāv aizdomas, ka tā ir krāpnieciska vai jebkādā veidā pārkāpj esošos likumus un noteikumus;
 11. vienpusēji pārskatīt un grozīt šos Noteikumus; šādā gadījumā grozījumi Pusēm kļūst saistoši tieši pēc to publicēšanas Swipe tīmekļa vietnē http://swipegateway.com/terms. Mēs Jūs informēsim pa e-pastu par jebkuriem Noteikumu atjauninājumiem un grozījumiem.

Swipe pienākums ir:

 1. nodrošināt programmatūras, kas nodrošina Servisu, atbilstošu funkcionalitāti;
 2. sazināties ar Jums un Jūsu Ekvaieru, lai nodrošinātu pienācīgu Servisa sniegšanu;
 3. izmantot ievākto informāciju saskaņā ar šajos Noteikumos norādītajiem konfidencialitātes nosacījumiem un izvairīties no ievāktās informācijas atklāšanas šajos Noteikumos nenorādītām pusēm.         

3.2. Tirgotājs

Kad Jūs izveidojat kontu Sistēmā vai iesniedzat pieteikumu Servisa saņemšanai un mēs iegūstam Jūsu informāciju, mēs cienām un aizsargājam Jūsu privātumu, datus un personīgo informāciju. Jūsu pienākums ir vadīt biznesu, apkalpot savus klientus, aizsargāt savu klientu datus, maksāt nodokļus, kā arī ievērot visus piemērojamos likumus un noteikumus.

Katram Tirgotājam ir tiesības:

 1. izveidot kontu Sistēmā, iesniegt pieteikumu Ekvaieram un piekļūt Tirgotāja kontam jebkurā laikā domēnos https://swipegateway.com un https://swipe.lv;
 2. pieprasīt atbalstu no Swipe puses Sistēmas tehniskajiem risinājumiem, integrācijai, kā arī attiecību ar Ekvaieru izveidošanai un uzturēšanai.

Jūsu pienākumi var atšķirties atkarībā no Jūsu konta statusa. Jebkurā gadījumā, izveidojot kontu Sistēmā, Jūs apstiprināt, ka Jums ir tiesības sniegt mums iepriekš norādīto informāciju, kā arī tiesības pilnvarot Swipe apstrādāt sniegto informāciju, kas var iekļaut arī šīs informācijas tālāknodošanu, ja tas ir nepieciešams nolūkā sniegt Servisu.

Saņemot Servisu, Tirgotājs (gan verificēts, gan neverificēts) apņemas un uzņemas atbildību par to, lai:

 1. izrakstīt rēķinu Maksātājam, tikai pamatojoties uz Maksātāja izteikto vēlmi iegādāties produktu un/vai saņemt pakalpojumu no Tirgotāja. Tirgotājs nav tiesīgs izmantot Swipe servisu neadresētu rēķinu nosūtīšanai;
 2. izrakstīt rēķinus tikai par Tirgotāja faktiski nodrošinātajām precēm vai pakalpojumiem;
 3. neizrakstīt rēķinus par trešo personu veiktajām komerciālajām darbībām;
 4. pārbaudīt rēķinā norādītās informācijas pareizību, nosūtot rēķinu adresātam;
 5. ievērot likumus, kas ir spēkā valstī, kurā Tirgotājs pārdod savas preces vai sniedz pakalpojumus, kā arī citus juridiskos normatīvus, kas ir piemērojami Tirgotāja nodrošinātajām precēm vai pakalpojumiem;
 6. ievērot visus piemērojamos normatīvos aktus saistībā ar jebkuras personas, finanšu vai darījumu informācijas ievākšanu, drošību un izplatīšanu;
 7. apstiprināt, ka Jums ir visas tiesības apstrādāt Swipe sniegto vai Sistēmā iesniegto informāciju un ka Jūs šajā saistībā ievērojat visus piemērojamos datu aizsardzības un privātuma noteikumus;
 8. samaksāt visus attiecīgos nodokļus, kas izriet no Tirgotāja komerciālās darbības. Tas ir pilnībā Jūsu pienākums novērtēt, ievākt, ziņot un samaksāt pareizo nodokli attiecīgajai ieņēmumu vai nodokļu iestādei;
 9. pilnā mērā apzināties un piekrist tam, ka Serviss ir saistīts ar saziņas, telekomunikāciju un programmatūras elektronisko līdzekļu izmantošanu un ka sakaru līdzekļu vai programmatūras darbības atteices vai pārtraukumu gadījumā Servisa sniegšana var nebūt iespējama, kā arī tam, ka Swipe neuzņemas atbildību par šādām snieguma kļūmēm vai saistībā ar to radītajiem zaudējumiem;
 10. novērst tādu trešo pušu piekļuvi Sistēmai, kurām nav tiesību rīkoties Tirgotāja vārdā. Ja Tirgotāja konta piekļuves līdzekļi ir kļuvuši zināmi trešajām pusēm, Tirgotājam ir nekavējoties par to jāinformē Swipe. Tirgotājs uzņemas pilnu atbildību par jebkuru tādu personu darbībām, kurām ir piekļuve Tirgotāja kontam;
 11. informēt Tirgotāja darbiniekus, pārstāvjus un citas iesaistītās personas par šiem Noteikumiem, nodrošinot šo Noteikumu ievērošanu;
 12. piesakoties verificētam kontam, sniegt Swipe pilnīgus un uzticamus datus;
 13. atlīdzināt Swipe visus kaitējumus un zaudējumus, kas izriet no šo Noteikumu pārkāpuma, ko izdarījis Tirgotājs vai Maksātājs;
 14. kompensēt Swipe dokumentētos zaudējumus un izmaksas, kas radušās tādas tiesvedības (civilas, kriminālas vai administratīvas) rezultātā, kas ir ierosināta Tirgotāja vai Maksātāja veiktas darbības vai bezdarbības rezultātā. Šajā punktā norādītie zaudējumi un izmaksas iekļauj: valsts un citas nodevas, tiesāšanās izdevumus, juridiskās palīdzības izdevumus, izmaksas, ko radījusi tiesas sēžu apmeklēšana un pierādījumu savākšana, kā arī jebkuras tiesvedības izmaksas, kas ir saistītas ar lietas izskatīšanu visos tiesas līmeņos (apelācija).

Cita starpā Tirgotājs apstiprina, ka Swipe var izmantot informāciju, kas savākta šajos Noteikumos norādītajos nolūkos, un nosūtīt Tirgotāja pieteikumu Ekvaieriem.

Verificēts Tirgotājs papildus apņemas un uzņemas atbildību par to, lai:

 1. izrakstīt rēķinus un pieņemt maksājumus tikai par precēm un pakalpojumiem, kas atbilst pieteikumā norādītajiem komercdarbības veidiem;
 2. pieņemt maksājumus tikai par Tirgotāja faktiski nodrošinātajām precēm vai pakalpojumiem;
 3. nepieņemt maksājumus trešo personu vārdā;
 4. saglabāt datus, kas pierāda izrakstīto rēķinu vai apstrādāto maksājumu pamatojumu;
 5. uzņemties pilnu atbildību par to, lai visa informācija par Tirgotāja izrakstītajiem rēķiniem un apstrādātajiem maksājumiem tiktu saglabāta un iegrāmatota;
 6. nodrošināt, ka Maksātājs iepazīstas ar šiem Noteikumiem un ievēro tos;
 7. uzņemties pilnu atbildību par Maksātāja darbībām un Maksātāja saistību izpildi attiecībā pret Tirgotāju šo Noteikumu ietvaros, kā arī uzņemties visus ar to saistītos riskus;
 8. izvietot tīmekļa vietnēs (ja Tirgotājam tādas ir) Swipe simbolu, lai ievērotu Starptautisko maksājumu sistēmu noteikumus, ja to pieprasa Swipe vai Ekvaiers;
 9. uzņemties visus riskus, kas ir saistīti ar maksājumu saņemšanu no Maksātāja, izmantojot Starptautiskās maksājumu sistēmas, tostarp krāpšanas riskus;
 10. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, informēt Swipe par krāpšanām vai jebkurām citām nelikumīgām darbībām, kuras ir atklājis Tirgotājs un kas ir saistītas ar Swipe Servisu;
 11. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, informēt Swipe par jebkurām izmaiņām datos, kurus Tirgotājs ir norādījis savā pieteikumā Swipe;
 12. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas, sniegt papildinformāciju pēc Swipe vai Ekvaiera pieprasījuma.

3.3. Ekvaiers

Ekvaiera galvenais pienākums ir izskatīt Jūsu pieteikumu, ja esat pieteicies konta verifikācijai. Pēc pieteikuma apstiprināšanas jūs saņemsiet paziņojumu no Swipe par Ekvaiera piedāvājumu ar konkrētā Ekvaiera noteikumiem. Lai formulēt šos noteikumus konkrēti Jūsu uzņēmumam, Ekvaieram ir tiesības saņemt Jūsu pieteikumu no Swipe un iepazīties ar Jūsu sniegto informāciju.

Pēc pieteikuma apstiprināšanas Ekvaiers pielāgo Jūsu Tirgotāja kontu, lai pieņemtu maksājumus no Starptautiskajām maksājumu sistēmām. Katram Ekvaieram ir savi noteikumi par uzņēmējdarbības veidiem, kurus Ekvaiers akceptē, transakciju ierobežojumiem, līdzekļu izņemšanas biežumu, izmaksas aizkavējumiem, drošības depozītiem u.c. Šī iemesla dēļ noteikumi Jūsu sadarbībai ar konkrētu Ekvaieru tiek definēti atsevišķā līgumā. Tirgotājam ir tiesības saņemt Tirgotāja līdzekļus no Starptautiskajām maksājumu sistēmām Tirgotāja kontā, kuru nodrošina Ekvaiers, un pārsūtīt tos uz pieteikumā norādīto Tirgotāja bankas kontu atbilstoši Tirgotāja un Ekvaiera starpā saskaņotajiem noteikumiem.

3.4. Maksātājs

Maksātājs ir persona, kura veic maksājumu par rēķinu, kuru Tirgotājs ir izrakstījis, izmantojot Swipe servisu.

Veicot maksājumu, Maksātājs apstiprina to, ka Maksātāja un Tirgotāja starpā ir noslēgts līgums par pakalpojuma un/vai preču saņemšanu, kā arī to, ka Maksātājs ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un tiem piekrīt, pieņem un skaidri izprot visus ar Swipe sniegtajiem pakalpojumiem saistītos nosacījumus.

Maksātājam ir tiesības:

 1. atteikties apmaksāt rēķinu un informēt Swipe par to, ka viņš/-a nevēlas saņemt rēķinus un/vai jebkurus citus Tirgotāja paziņojumus no Swipe;
 2. pieprasīt maksājuma atmaksu gadījumos, kas ir norādīti Tirgotāja atmaksas noteikumos;
 3. iesniegt sūdzību Swipe par Tirgotāja uzņēmējdarbību, pakalpojumu līmeni vai saistību izpildi.

Maksātājs apņemas un ir atbildīgs par to, lai:

 1. sniegt patiesus datus, veicot maksājumu par Tirgotāja izrakstīto rēķinu vai Tirgotāja tīmekļa vietnē, izmantojot Swipe sistēmu;
 2. neveikt krāpnieciskus maksājumus, izmantojot tādu maksājumu karšu datus, ar kurām viņam nav tiesību rīkoties.

Veicot maksājumu, Maksātājs pilnvaro Swipe paturēt un apstrādāt Maksātāja personas datus, kā arī kopīgot ar Tirgotāju un Ekvaieru daļēju vai pilnu informāciju, ja tas ir nepieciešams atbilstības un riska pārvaldības nolūkos. Turklāt Swipe patur tiesības kopīgot Pircēja informāciju ar valsts vai uzraudzības iestādēm, ja tas tiek prasīts saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

4. Saistību ierobežojums

Tirgotājs uzņemas pilnu atbildību un visus riskus par saviem darījumiem ar Ekvaieru un Maksātāju.

Swipe neuzņemas atbildību:

 1. par biznesa attiecībām Tirgotāja un Ekvaiera starpā, kā arī par Tirgotāja un Maksātāja vai Tirgotāja un Ekvaiera savstarpējām prasībām;
 2. ne par kādiem kaitējumiem, zaudējumiem vai traumām, kas izriet no hakeru darbībām, datu manipulācijām vai citas nepilnvarotas piekļuves, kas ir notikusi tāpēc, ka Jūs neesat izmantojis vai ieviesis savai uzņēmējdarbībai piemērotus drošības līdzekļus;
 3. par zaudējumiem, kas izriet no fakta, ka Swipe netika savlaicīgi informēts par Tirgotāja konta informācijas izmaiņām vai šāda informācija tika norādīta nepareizi;
 4. par nodokļu aprēķināšanu, ievākšanu, ziņošanu un pārskaitīšanu jebkurai nodokļu iestādei, kas izriet no jebkuras Tirgotāja darbības vai maksājumiem Sistēmā;
 5. par gadījumiem, kad Maksātāja samaksātie līdzekļi nav pārskaitīti uz Tirgotāja bankas kontu sakarā ar Sistēmas sabrukumu vai tehniskām kļūmēm vai arī Ekvaiera kļūmi;
 6. par zaudējumiem, kas izriet no fakta, ka piekļuves līdzekļi Tirgotāja kontam Sistēmā tika atklāti trešajām personām;
 7. par Tirgotāja un/vai Maksātāja zaudējumiem vai izdevumiem, kas izriet no tehnoloģiskām un/vai tehniskām īpatnībām un/vai Sistēmas kļūdām, vai Servisa, kas netika sniegts;
 8. par zaudējumiem, kas izriet no fakta, ka Servisa nodrošināšanā iesaistītās trešās puses nav izpildījušas vai neizpilda savas saistības pienācīgi.

5. Pārējie noteikumi

 1. Noteikumi ir sastādīti un tulkojami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 2. Šo Noteikumu sadaļu nosaukumi un virsraksti ir sniegti ērtības labad, tādējādi tie neietekmē Noteikumu izpratni.
 3. Swipe nodrošina Servisu, līdz Tirgotājs informē Swipe par atteikšanos no Servisa vai Swipe pārtrauc Servisa sniegšanu Tirgotājam šajos Noteikumos norādītajos gadījumos.
 4. Ja tiek konstatēts, ka jebkurš no Noteikumu punktiem nav spēkā saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, citi punkti joprojām ir spēkā, derīgi un interpretējami sākotnējo nolūku kontekstā un pilnā atbilstībā piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
 5. Noteikumu aktuālā redakcija ir pieejama Sistēmā, izmantojot saiti www.swipegateway.com/terms.

6. Nepārvarama vara

Katra no pusēm — Swipe un Tirgotājs (turpmāk tekstā kopā — “Puses”, bet katra atsevišķi — “Puse”) — tiek atbrīvota no atbildības par pilnu vai daļēju pienākumu neizpildi, kā arī nepareizu saistību izpildi saskaņā ar šiem Noteikumiem, ja šādu neizpildi ir izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kas radušies pēc tam, kad Puses ir izveidojušas attiecības saskaņā ar Noteikumiem, ja Puse nav varējusi paredzēt vai pamatoti novērst šādus apstākļus un šādi apstākļi ir tieši ietekmējuši norādītās Puses spēju izpildīt savas no Noteikumiem izrietošās saistības.

 1. Nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās un izbeigšanās gadījumā Puse, kura nespēj izpildīt savas saistības, par šādiem apstākļiem informē otru Pusi nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā.
 2. Ja Puse, kura nespēj izpildīt savas saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem, nav pienācīgi informējusi otru Pusi, tā zaudē tiesības savu saistību neizpildi attaisnot ar nepārvaramas varas apstākļiem.
 3. Pusei, kura nespēj izpildīt savas saistības, ir tiesības neizpildīt tikai tās saistības, kuras tieši ietekmē nepārvaramās varas apstākļi. Saistības, kuras nav ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir jāizpilda saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 4. Pusei, kura nespēj izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākļu ietekmē, ir jāveic visi pamatotie pasākumi, lai samazinātu nepārvaramās varas apstākļus un to sekas.
 5. Nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas fakts ir jāpierāda tai Pusei, kura ar šiem apstākļiem attaisno savu Noteikumos ietverto saistību neizpildi.
 6. Ja nepārvaramās varas apstākļi un to sekas pastāv ilgāk nekā 20 (divdesmit) darba dienas, Pusēm ir savstarpēji jāsadarbojas ar mērķi vienoties par jauniem nosacījumiem saistību izpildei saskaņā ar Noteikumiem. Ja Pušu savstarpēja vienošanās netiek panākta nākamo 5 (piecu) darba dienu laikā, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt savu saistību izpildi saskaņā ar Noteikumiem, rakstiski informējot otru Pusi vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

7. Servisa pārtraukšana

Swipe var pārtraukt Servisa sniegšanu Tirgotājam jebkura iemesla dēļ, informējot Tirgotāju vienu mēnesi iepriekš vai — noteiktos gadījumos — nekavējoties (piemēram, gadījumā, kad Tirgotājs pārkāpj šos Noteikumus). Jūs varat pārtraukt Servisa saņemšanu jebkurā brīdī. Servisa sniegšanas izbeigšana neatceļ Jūsu atbildību un saistības attiecībā uz Jūsu iepriekšējo darbību un veiktajiem maksājumiem Sistēmā.

8. Domstarpību atrisināšanas kārtība

Veicot jebkuras darbības šo Noteikumu ietvaros, puses — Tirgotājs un Swipe — apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu un Starptautisko maksājumu sistēmu noteikumus.

Jebkuras domstarpības un nesaskaņas šajos Noteikumos minēto pušu (Tirgotāja, Maksātāja, Ekvaiera un Swipe) starpā tiek nokārtotas pārrunu ceļā. Ja vienošanos nevar panākt, domstarpības tiek atrisinātas Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Pušu savstarpējo domstarpību atrisināšanas kārtību regulē Latvijas Republikas materiālo un procesuālo tiesību normas, kā arī Starptautisko maksājumu sistēmu noteikumi.

9. Intelektuālais īpašums

Swipe Servisa darbības princips, kā arī visas ar Servisu saistītās idejas un zināšanas, iekļaujot Sistēmas programmatūru, Sistēmas interfeisu un tās programmas kodu, ir Swipe intelektuālais īpašums. Iepriekš minēto intelektuālo īpašumu nevar nekādā veidā izmantot ārpus Swipe sniegtā Servisa ietvariem un bez Swipe iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

10. Konfidencialitāte

Tirgotāja pieteikumā norādītā informācija, kā arī jebkura informācija, kas ir saistīta ar Tirgotāja transakcijām vai uzņēmējdarbību Swipe servisa ietvaros, ir uzskatāma par konfidenciālu, un Swipe apņemas iepriekš minēto informāciju neatklāt šajos Noteikumos neminētām pusēm bez Tirgotāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas (izņemot gadījumus, kad šāda atklāšana notiek pēc valsts vai tiesu iestāžu pieprasījuma saskaņā ar piemērojamiem likumiem).

Iepriekš norādītā informācija nav uzskatāma par konfidenciālu šādos gadījumos:

 1. informācija ir publiski zināma un vispārēji pieejama publiskajā apgrozījumā;
 2. informācija jau ir Swipe rīcībā bez konfidencialitātes ierobežojuma;
 3. informācija, ko Swipe ir ieguvis no kādas trešās puses, nepārkāpjot šādas trešās puses konfidencialitātes saistības.

Swipe ir tiesības Tirgotāja pieteikumā norādīto informāciju atklāt potenciālajiem Ekvaieriem Servisa sniegšanas nolūkos.